REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EBOOKOO.PL

z dnia 24.12.2014 r.

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Ebookoo - oznacza sklep internetowy ebookoo.pl z siedziba w Warszawie (03-137) przy Ul. Oczary 9/73;   |NIP: 5242502920 REGON: 147144475

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ebookoo.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.ebookoo.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Dane osobowe - oznacza wszelkie informacje dotyczące Klienta zgromadzone w trakcie Rejestracji Klienta w Sklepie oraz podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu i jego funckjonalności;

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym w postaci m.in Treści Cyfrowych oraz czytników elektronicznych;

8. Treści Cyfrowe - oznacza znajdujące się w bieżącej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki (zapisany w formacie elektornicznym utwór literacki), audiobooki (zapisana w formacie cyfrowym ścieżka dźwiękowa zawierająca odczytany przez lektora utwór literacki) oraz e-prasa (zapisane w formacie cyfrowym wydania prasy codziennej, tygodników oraz miesięczników);

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem internetowym ebookoo.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

10. Rabat / Voucher - oznacza zniżkę (procentową lub kwotową) udzieloną Klientowi na zakup Treści Cyfrowych

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.ebookoo.pl w tym w szczególności zasady i warunki zakupów i dostarczenia Treści Cyfrowych.

2.2. Zakładając konto i akceptując Regulamin Klient zaznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązał się do ich przestrzegania.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.ebookoo.pl, prowadzony jest przez Ebookoo.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, akceptującym pliki typu cookies.

2.6. Ebookoo dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwego czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Ebookoo dokłada wszelkich starań, by przerwy techniczne n eibyły uciążliwe dla Klientów. O terminie i przewidywanej długości trwania przerwy, w miarę możliwości technicznych Ebookoo informuje Klientów z kilkugodzinnym wyprzedzeniem.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ebookoo zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ebookoo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Po akceptacji i podaniu danych osobowych Klientowi zakładane jest Konto w Sklepie.

3.4. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

3.5. Konto może być przypisane tylko do jednego Klienta. Klient może posiadać tylko jedno konto.

3.6. W przypadku zmiany Danych Osobowych Klient ma obowiązek niezwłocznie zaktualizować podane podczas rejestracji w Sklepie Dane Osobowe. Brak aktualizacji Danych Osobowych może skutkować uniemożliwieniem Ebookoo prawidłowego świadczenia usług i sprzedaży Treści Cyfrowych.

3.7. Klient nie może udostępniać swojego loginu i hasła do Konta innym osobom.

3.8. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ebookoo o utracie hasła lub loginu do Konta, jak również o możliwym wejściu przez osoby trzecie w posiadanie tych danych.

3.9. Ebookoo Michał Sędzikowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, z zachowaniem 7 (siedem) dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub zmian przepisów prawa, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ebookoo Michał Sędzikowski za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ebookoo Michał Sędzikowski.

3.10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Ebookoo Michał Sędzikowski.

3.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.12. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Ebookoo Michał Sędzikowski,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.13 . W przypadku rozwiązania Umowy Ebookoo w terminie do 7 (siedem) dni od daty rozwiązania Umowy usunie Konto Klienta oraz usunie Dane Osobowe Klienta, z tym zastrzeżeniem, że Ebookoo zachowa prawo do nieusuwania tych Danych Osobowych, których przetwarzanie będzie związane z wykonywaniem nałożonych przez przepisy prawa obowiązków Ebookoo oraz umożliwiających dochodzenie przez Ebookoo od Klienta roszczeń Ebookoo.

3.14. Nazwa Ebookoo, wszelkie zawarte w ramach Sklepu utwory w rozumieniu Ustawy, w tym w szczególności wygląd graficzny Sklepu, logo Ebookoo, elementy grafiki, treści i oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.ebookoo.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy (eczytniki),

e) czasu dostawy (eczytniki);

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ebookoo Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Ebookoo wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Ebookoo potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Ebookoo a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do niniejszego Regulaminu dotyczącego nabywanej przez Klienta Treści Cyfrowej. Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa Treści Cyfrowych

 

5.1. Realizacja zakupu Produktu w postaci Treści Cyfrowej (udostępnienie zamówionego Produktu) odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez Ebookoo od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia uiszczenia płatności za Produkt w postaci Treści Cyfrowej.

5.2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności za Produkt w postaci Treści Cyfrowej Ebookoo prześle do Klienta wiadomość email na adres email podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności oraz informacje odnośnie sposobu pobrania produktu.

5.3. Produkt w postaci Treści Cyfrowej udostępniany jest Klientowi w ramach jego Konta, w zakładce "Moje Pliki".

5.4. Zakładka "Moje Pliki" zawiera informacje o wszystkich Produktach w postaci Treści Cyfrowych, jakie zostały nabyte przez Klienta. Klient w zależności od stosowanego w odniesieniu do danego Produktu zabezpieczenia, ma możliwość nieograniczonego lub ograniczonego, wielokrotnego pobrania tej treści na posiadane przez siebie urządzenia.

5.5. Treści Multimedialne dostępne w Sklepie zabezpieczone są Watermarkiem lub Adobe DRM albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczania Treści Cyfrowych.

5.6. Uwaga!  Ebookoo zobowiązuje się do przechowywania zakupionych przez Klienta książek na podstronie “Moje Pliki” do 30 dni od daty złożenia zamówienia. W związku z tym, Klient powinien pobrać i zachować pliki zakupionych książek na własnych nośnikach pamięci.

5.7. W przypadku braku możliwości realizacji złożonej przez Klienta oferty Klient otrzyma od Ebookoo wiadomość e-mail wskazującą na brak akceptacji oferty przez Ebookoo.

5.8. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Ebookoo zamówionej przez Klienta Treści Cyfrowej z uwgi na jej niedostępność Ebookoo najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

5.9 Ebookoo zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Treści Cyfrowych Klientowi w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu lub załączników do niego, bądź przepisów obowiązującego prawa.

 

VI. Umowa Licencji na korzystanie z produktów w postaci Treści Cyfrowych oraz bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego:

 

6.1. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w sklepie internetowym ebookoo.pl. Ebookoo nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.

6.2. Wszystkie produkty oferowane przez Ebookoo są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6.3. Klient ma prawo korzystać z produktów zakupionych Ebookoo lub udostępnionych bezpłatnie przez Ebookoo, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać produktów zakupionych Ebookoo innym osobom.

6.4. Klient nie może i nie jest uprawniony do:

a) Rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych zakupionych na stronie ebookoo.pl w całości lub we fragmencie,

b) Komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych na stronie ebookoo.pl,

c) Modyfikowania produktów zakupionych na stronie ebookoo.pl, w tym usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych z Treści Cyfrowychj,

d) Publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowych.

6.5. Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z produktów zakupionych na stroni ebookoo.pl w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

6.6. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania produktów zakupionych na stronie ebookoo.pl niezgodnie z prawem, Ebookoo może skierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

 

VII. Dostawa Eczytników

 

7.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

7.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

7.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

7.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ebookoo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.


VIII. Ceny i metody płatności

 

8.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

8.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 49 1160 2202 0000 0001 1349 3511,

b) płatnością w systemie zarządzanym przez Dotpay S.A.(przy dokonywaniu płatności Klient ma możliwość wyboru preferowanej przez siebie płatności za zamówienie, w szczególności z wykorzystaniem kart płatniczych, eprzelewu, płatności półautomatycznej oraz innych udostepnionych przez Ebookoo)


IX. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

9.1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, do momentu dokonania płatności za produkty objęte zakupem.

9.2 Klient będący Konsumentem w przypadku zamawiania Produktów w postaci Treści Cyfrowej wyraża zgodę na udostępnienie przez serwis ebookoo.pl Treści Cyfrowe niezwłocznie po dokonaniu Zakupu i potwierdzeniu jego realizacji przez serwis ebookoo.pl oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od umowy zakupu Treści Cyfrowej bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

9.3 Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu, nie będącego Treścią Cyfrową, bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania Produktu (regulacja art.38 pkt.13 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie praw konsumenta).

9.4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku :

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez ebookoo.pl, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy. Powyższa zgoda może być udzielona przez Klienta w momencie składania zamówienia lub pobrania Treści Cyfrowej z zakładki Moje Pliki;

9.5 Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży Produktu w przypadku określonym w ust.3 powyższego punktu następuje poprzez złożenie oświadczenia Ebookoo o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres poczty elektronicznej biuro@ebookoo.pl lub adres korespondencyjny Ebookoo Michał Sędzikowski Ul. Oczary 9/73 03-137 Warszawa.

9.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany produkt powinien posiadać oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie oraz wszystkie akcesoria. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Ebookoo Michał Sędzikowski Ul. Oczary 9/73 03-137 Warszawa

9.7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9.8. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

9.9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Ebookoo dokona zwrotu wpłaconych środków. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat związanych ze zwrotem. W przypadku wykorzystania przez Klienta przy Zakupie Produktów Rabatów, Voucherów lub jakichkolwiek promocji Klientowi zostanie zwrócona faktycznie uiszczona przez Klienta kwota. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzedzającym na wykorzystanie przez Klienta Rabatu lub Vouchery zostaną wydane przez Ebookoo nowe Rabaty i Vouchery, chyba że okres ich wykorzystania już upłynął. 

 

X. Reklamacje dotyczące Towarów

 

10.1. Ebookoo, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

10.2. Klient będący Konsumentem może złożyć reklamację z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży, na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2002 r.,nr.141, poz.1176). Klient nie będący Konsumentem może zgłosić reklamację na zasadach ogólnych oraz wynikających z poniższych zasad.

10.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:

a) mailowo - na adres biuro@ebookoo.pl,

b) pisemnie - na adres Ebookoo Michał Sędzikowski z siedzibą w Warszawie (03-137) przy Ul. Oczary 9/73 

10.4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres email i nick Klienta, jakimi posłużył się on do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Ebookoo może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.

10.5. Ebookoo zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.6. Ebookoo nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

11.1. Ebookoo podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ebookoo o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

11.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać:

a) mailowo pod adres biuro@ebookoo.pl

b) pisemnie na adres: Ul.Oczary 9/73 03-137 Warszawa,

c) przy użyciu formularza kontaktowego.

11.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5. Ebookoo zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


XII. Postanowienia końcowe

 

12.1. Ebookoo nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ebookoo a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ebookoo  a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ebookoo.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

12.6. Ebookoo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

12.7. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Ebookoo, nie krótszym niż 7 dni od momentu wysłania informacji o zmianie regulaminu na adres email Klienta oraz udostępnienia na stronie www.ebookoo.pl zmienionego Regulaminu. Zakupy dokonane przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

12.8. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.